ימי חופשה של הורים לילדים עם צרכים מיוחדים

ימי חופשה של הורים לילדים עם צרכים מיוחדים

ימי חופשה של הורים לילדים
עם צרכים מיוחדים

חשוב לדעת שהורים לילדים עם צרכים מיוחדים (ללא קשר לגילו של הילד) רשאים להעדר מעבודתם עד 30 יום בשנה בשל מחלת ילדיו ובתנאי שהוא עובד לפחות שנה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה.

עובד שהוא הורה לאדם עם מוגבלות או אפוטרופוס של אדם עם מוגבלות זכאי לזקוף עד 15 ימי עבודה בשנה של העדרות על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו, לפי בחירתו, לצורך מתן סיוע אישי שמחייב העדרות לאדם עם המוגבלות.

בנוסף יכול העובד לזקוף לזכותו 15 ימים נוספים אם:

  1. בן זוגו הוא עובד שלא השתמש בזכותו שלעיל
  2. בן זוגו הוא עובד עצמאי שלא נעדר מעסקו מכוח זכאותו כאמור.
  3. הורה יחיד
  4. האדם עם המוגבלות נמצא בחזקתו הבלעדית.

על מנת לשמור על זכות זו נקבעו תקנות ימי מחלה המסדירות את חובותיו של העובד בכדי לנצל את זכויותיו:

  1. הצהרת עובד חתומה על ידו ועל ידי בן זוגו (טופס מיוחד).
  2. במידה שבן הזוג עצמאי ימציא בן הזוג מסמך המעיד על היותו רשום במוסד לביטוח לאומי  כעובד עצמאי או מסמך המוגש לפקיד השומה או הניתן על ידיו המעיד כי לבן הזוג הכנסה מעסק או ממשלח יד באותה שנת מס, או אישור על היותו עוסק לפי חוק מע"מ.
  3. מסמכים מצורפים – אישור של רופא המעיד שהאדם שבגינו נדרשת ההיעדרות הוא אדם עם מוגבלות הנזקק לסיוע אישי בשל מוגבלותו, ואם הסיוע האישי נדרש לצרכי ליווי סיוע או השגחה בטיפול רפואי או פארא-רפואי וכן אישור של הגורם המטפל המעיד על יום ותחום השעות בהן ניתן הטיפול.

כל עוד לא מסר העובד הצהרה כנ"ל המעסיק אינו חייב להכיר בזכויות ימי החופשה שלעיל.

בנוסף, שום הסדר אינו יכול להגביל מספר ימים אלו.  אם המעסיק חתם על הסדר אחר עם מבטח בו מצוינת מכסת ימים אחרת, על המעסיק להשלים לעובד את מכסת הימים שנקבעה על ידי החוק.

המידע נכתב על ידי עמותת "קול הזכויות" וניתן לפנות אליהם בכל שאלה.